افزایش بی رویه قیمت خوراک قیر منجر به توقف صادرات این محصول استراتژیک شد

افزایش 300 درصدی و بدون برنامه وکیوم باتوم (خوراک تولید قیر) طی سه سال گذشته و نیز روند صعودی قیمتها در سه ماه اخیر ، منجر به کاهش چشمگیر صادرات این محصول استراتژیک شده است.

در شرایط فعلی تحریمها و افزایش حداقل 270 درصدی هزینه های صادراتی در ماههای اخیر ، متاسفانه روند افزایشی قیمت وکیوم باتوم در سال 98 ،  صادرات این محصول را با تهدیدگ بسیار جدی مواجه نموده است.

بررسی  بازارهای جهانی قیر و قیمتهای تمام شده قیر ایران در شرایط فعلی نشان میدهد ، سهم بازار کشور در مقاصد صادراتی بشدت کاهش یافته و در صورت عدم اتخاذ تصمیم فوری در اینخصوص و تعدیل قیمتهای وکیوم باتوم  قیرسازان بزودی شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی خود و حذف اشتغال موجود این صنعت در سال رونق تولید خواهند بود.

گفتنی است براساس پیش بینی کارشناسان حوزه ی نفت ، در صورت ادامه ی این روند نامیمون افزایش قیمت ، صادرات قیر ایران در مردادماه به صفر خواهد شد.