هیدروکربن سبک

هیدروکربن سبک

در شیمی آلی ترکیبات آلی که فقط شامل دو عنصر هیدروژن و کربن میباشند را هیدروکربن مینامند. هیدروکربنها را به دو گروه اصلی یعنی آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم میکنند.

هیدروکربن ها به دو دسته سبک وسنگین تقسیم میگردد.

هیدروکربن سبک: از ترکیب مواد قابل اشتعال مانند برش سبک نفت یا میعانات گازی وبوتیل استات با اکتانی نزدیک به بنزین حاصل می گردد.