هیدروکربن سنگین

هیدروکربن سنگین

یکی از سوختهای میان تقطیری پالایشگاه که دامنه تقطیری آن از حدود 150 درجه سانتیگراد تا 385 سانتیگراد بوده و دارای عملکرد مناسبی در مشعل های خانگی وصنعتی موتورهای درون سوز دیزلی دارد، هیدروکربن سنگین نامیده می شود.

هیدروکربن ها شامل ترکیبات آلی مختلف هستند که بطور عمده از Hو C ساخته شده اند. در این مولکول ها پیوند هیدروژن کربن، پیوند کوالانسی است.(پیوند یونی وجود ندارد).

اتم های گوگرد(S)، نیتروژن (N)و اکسیژن (O) معمولا در هیدروکربن ها به شکل جایگزین کربن می باشند. هرچه مقدار گوگرد در ترکیبات هیدروکربنی بیشتر باشد، باعث تغییر رفتار فیزیکی می شود وحالت خورندگی ایجاد می کند. ترکیبات سنگین تر می شوند و پالایش نفت سخت تر می شود. هرچه عناصرجایگزین در هیدروکربن ها کمتر باشد، نفت خام سبک تر وخالص تر است.

هیدرکربن های سنگین از ترکیب موادی که نقطه اشتعال بالای 40 درجه سانتیگراد مانندحلالهای خانواده400 ، رافینت با روغنهای صنعتی حاصل میگردد. ابتدا مواد اولیه از مبدا پالایشگاهی (حلالای غیر آتش زا یا رافینت، ایزوریسایکل HAB ، ….) توسط تانکر حمل ودر مخازن 300 هزار لیتری تخلیه می گردد سپس روغن مورد نیاز توسط خطوط از خط تولید به مخازن با نسبت فرمولهای تهیه شده در آزمایشگاه تزریق می گردد وتوسط پمپ های مخصوص سیر کوله کاملا ترکیب وپس از کنترل کیفیت توسط خطوط بارگیری در تانکر های حمل بارگیری می گردد.