مظروف سازی و بشکه سازی

شرکت پترو سفیر در حال حاضر با همکاری شرکتهای دیگرنسبت به تامین بشکه اقدام مینماید ودر حال ایجاد و احداث خط تولید بشکه های مربوطه با شرکت تولیدی صنعتی امین سپاهان می باشد.