جدول عرضه هیدروکربن سنگین
کالاتناژ عرضه(تن)عرضه شده درقیمت در هر تن (دلار/ ریال)تاریخ عرضهوضعیت
هیدرو کربن سنگین2000گروه پترسفیر452 دلار98/05/5آماده بارگیری (تماس تلفنی)
هیدرو کربن سنگین5000گروه پترسفیر445عقد قراردادآماده تولید