جدول عرضه بنزین صادراتی
کالاتناژ عرضه(تن)عرضه شده درقیمت در هر تن (دلار/ ریال)تاریخ عرضهوضعیت