جدول عرضه هیدروکربن سنگین
کالاتناژ عرضه(تن)عرضه شده درقیمت در هر تن (دلار/ ریال)تاریخ عرضهوضعیت
هیدرو کربن سنگین2000گروه پترسفیربر اساس توافق و نرخ ارز باا توجه به نوسان قیمت خوراک و نرخ ارز1400/04/25آماده تولید (تماس تلفنی)
هیدرو کربن سبک5000گروه پترسفیراعلام میکرددعقد قراردادآماده تولید